ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1 Identiteit Anglure
Dit zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Anglure, gevestigd aan de Torenallee 20, Gebouw videolab, Strijp-S, 5617 BC, Eindhoven.
Telefoonnummer: +31 6 8164 8717
Emailadres: info@anglure .nl
KvK-nummer: 84723440
BTW-Identificatienummer: NL004226424B31

 

2 Toepasselijkheid

2.1 - Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Anglure en iedere overeenkomst op afstand (zoals aanbiedingen, offertes, leveringen en overeenkomsten) tussen enerzijds Anglure en anderzijds opdrachtgever (hierna: ‘De Opdrachtgever’).

2.2 - Voordat enige overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Anglure voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Anglure zijn in te zien en dat zij op verzoek van De Opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.3 - Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan De Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door De Opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de De Opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2.4 - Door verlening van een opdracht aan Anglure verklaart De Opdrachtgever dat hij kennis heeft vernomen van de algemene voorwaarden van Anglure en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.5 - Deze voorwaarden gelden voor iedere rechtsverhouding tussen enerzijds de bij Anglure werkzame personen en de door Anglure ingeschakelde derden en anderzijds De Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3 Aanbiedingen

Offertes en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien Anglure videomateriaal en/of te bewerken audio nog niet heeft kunnen inzien/horen, een briefing onvolledige informatie bevat of indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Prijsopgaven en termijnen kunnen ook wordenherroepen indien werkzaamheden van Anglure afwijken van hetgeen door opdrachtgever initieel is aangegeven.

4 Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 - Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door De Opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2 - Indien De Opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Anglure langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan De Opdrachtgever zijn aanvaarding intrekken.

4.3 - Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Anglure passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien De Opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal Anglure daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.4 - Anglure kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of De Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Anglure op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.5 - De Opdrachtgever is gehouden de onder de overeenkomst vallende producties slechts voor het afgesproken doel te gebruiken. Indien De Opdrachtgever de producties voor een ander doel gebruikt, is Anglure gerechtigd een navordering in te stellen volgens de geldende tarieven van Anglure.

5 Wijzigingen van de overeenkomst

5.1 - Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard ook, welke schriftelijk of mondeling door of namens De Opdrachtgever zijn aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend worden aan De Opdrachtgever extra in rekening gebracht. Opdrachtgever is ervan bewust dat een nieuwe mix, opname of een nieuw ontwerp hogere kosten met zich meebrengt als er sprake is van een wijziging van de opdracht. Overschrijdingen van offertes tot 10% worden echter als begrotingsrisico door De Opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.

5.2 - Door De Opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door De Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Anglure ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van De Opdrachtgever.

5.3 - Wijzigingen door De Opdrachtgever in de definitieve vorm aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Anglure wordt overschreden.

5.4 - Bij annulering van de opdracht door De Opdrachtgever kunnen gemaakte kosten door Anglure worden verhaald op de De Opdrachtgever. Deze zijn onmiddellijk en zonder dat een ingebrekestelling vereist is opeisbaar.

6 Uitvoering door Anglure

6.1 - Anglure zal de opdracht naar eigen inzicht en in overleg met De Opdrachtgever naar beste weten en kunnen uitvoeren.

6.4 - Tenzij anders overeengekomen, mag Anglure de overeenkomst naar eigen inzicht uitvoeren en hiervoor ook derden inschakelen. Op Anglure rust een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Het niet voldoen aan de verwachting van De Opdrachtgever, brengt niet met zich mee dat Anglure de werkzaamheden opnieuw uit zal voeren.

7 Tarieven

7.1 - Anglure hanteert standaard prijzen voor zowel audiomix, sound design en muziek compositie, tenzij anders overeengekomen. De Opdrachtgever is zich er te allen tijde van bewust dat Anglure hierin ahankelijk is van haar sound designers. Anglure probeert naar beste weten en kunnen en met de nodige deskundigheid de scherpste prijs te onderhandelen.

7.2 - De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

7.3 - Prijzen zijn gebaseerd voor het afmixen van audiofragmenten en het ontwerpen, componeren en/of opnemen van sound design of muziek compositie in de geluidsstudio van een audioprofessional, tenzij anders aangegeven. Voor het bijwonen van opnames gelden andere tarieven.

7.4 - De prijzen zijn gebaseerd op het afmixen van audiofragmenten en het ontwerpen, componeren en/of opnemen van sound design of muziek compositie voor 1 productie (lees video, audiofragment, muziekstuk, etc.). In het geval er meerdere productie’s van deze diensten voorzien dienen te worden voor 1 project door dezelfde sound designer behoudt Anglure zich het recht om een prijsopgave op te vragen bij de desbetreffende sound designer.

7.5 - Bij extreme verandering van de projectomstandigheden kan Anglure extra kosten in rekening brengen. Dit geld voor extreme gevallen zoals het lang uitstellen van een project of correcties veroorzaakt door gebeurtenissen of veranderingen buiten de controle van Anglure of die veroorzaakt of aangevraagd zijn door De Opdrachtgever.

7.6 - De verzending geschiedt op de door Anglure aangegeven wijze. Wenst De Opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

8 Betaling

8.1 - Tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen, dienen facturen vooraf te worden voldaan. - Anglure behoudt zich het recht voor een productie/briefing pas in gang te zeeen na ontvangst van betaling of wanneer De Opdrachtgever een bewijs van betaling kan tonen.

8.2 - De Opdrachtgever heeft de plicht onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Anglure te melden.

8.3 - In geval van wanbetaling van De Opdrachtgever heeft Anglure behoudens wettelijke beperkingen, het recht om vooraf aan De Opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

8.4 - Mocht (in uitzonderlijke geval) achterafbetaling schriftelijk zijn overeengekomen dan geschiedt betaling door De Opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum. De betaling wordt uitgevoerd in euro’s, door middel van overmaking op een door Anglure aan te wijzen of aangewezen bankrekening. Bezwaren over de werkzaamheden of tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

8.5 - Bij overschrijding van de onder 6.4 genoemde termijn, is opdrachtgever, na door Anglure ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een bepaalde termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15 % van de hoofdsom en rente, onverminderd het recht van Anglure de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door Anglure gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan.

8.6 - Indien Anglure bij de uitvoering van de opdracht in eigen naam derden inschakelt, worden de kosten voor de door de derde geleverde goederen en/of diensten in rekening gebracht bij De Opdrachtgever en eventueel vermeerderd met een overeengekomen toeslag.

8.7 - In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van De Opdrachtgever zijn de vorderingen van Anglure op De Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.8 - Indien De Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de gestelde termijn betaald mag Anglure het gebruiksrecht van het geleverde product intrekken. Indien De Opdrachtgever toch gebruikt blijft maken van het door Anglure geleverde product is De Opdrachtgever een bedrag van € 2.500,- per dag verschuldigd aan Anglure .

9 Verplichtingen opdrachtgever

9.1 - De volledige medewerking van De Opdrachtgever aan de uitvoering van de opdracht is noodzakelijk om tot het gewenste eindresultaat te komen binnen de gestelde uitvoeringstermijn. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat Anglure bij aanvang van de opdracht beschikking heeft over alle noodzakelijke informatie. Hiernaast is De Opdrachtgever gehouden om Anglure van alle omstandigheden die negatieve dan wel positieve invloed hebben op de werkzaamheden op de hoogte te houden, waaronder begrepen financiële kwesties, communicatieve kwesties en zaken die invloed hebben op de termijn die is vastgesteld bij de in in artikel 4.1 omschreven overeenkomst.

9.2 - Indien noodzakelijke gegevens of faciliteiten niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken worden verstrekt, heeft Anglure het recht de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen en de kosten die hier door worden gemaakt in rekening te brengen bij De Opdrachtgever.

9.3 - De toetsing van het door Anglure ter beschikking gestelde materiaal aan regelgeving komt en het gebruik van dit materiaal is voor rekening en risico van De Opdrachtgever.

10 Leveringstermijnen

10.1 - Indien niet overeengekomen bij de overeenkomst omschreven in artikel 4.1 zijn termijnen bij benadering om die reden niet fataal. Opgegeven (op)leveringstermijnen gelden niet als fatale termijn.

10.2 - In het geval van overschrijding van een leveringstermijn is Anglure op geen enkele wijze een (schade)vergoeding aan De Opdrachtgever verschuldigd. De Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin het recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat dit niet van De Opdrachtgever kan worden verlangt.

10.3 - Wanneer bestelde producties, na het verstrijken van de (op)leveringstermijn niet door De Opdrachtgever zijn afgenomen, staan die producties voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

10.4 - Opgegeven (op)leveringstermijnen gaan pas lopen nadat gebleken is dat de betaling is voldaan, dat de aangewezen sound designer beschikbaar is en dit aan opdrachtgever is bevestigd.

10.5 - Een sound designer is te allen tijde in de gelegenheid een productie te weigeren zonder daarvoor een geldige reden op te hoeven geven.

10.6 - Indien de levering van eventuele referentiematerialen of een betaling of andere vergoedingen later plaatsvindt dan overeengekomen, heeft Anglure het recht de leveringstermijn(en) te verlengen.

11 Afwerking

11.1 - Geringe afwijkingen bij audioniveau, timing, tijdsduur enz. geven geen reden tot ameuring.

11.2 - Na eventuele correcties kan de audio anders klinken dan het origineel. Er wordt door Anglure gestreefd om dezelfde kwaliteit audio te leveren als de originele audio. Anglure kan niet de volledige garantie geven dat de audio exact hetzelfde zal klinken als de originele audio.

12 Geleverde productie

12.1 - De geleverde audio wordt geproduceerd in de professionele geluidsstudio van de desbetreffende sound designer. Anglure is gehouden kwaliteit van de audio te leveren naar beste weten.

12.2 - De Opdrachtgever heeft tot 30 dagen na oplevering van de productie de tijd om een gratis correctieronde aan te vragen bij Anglure . Correctie’s gelden op aangegeven stijl en op timing van de geproduceerde audio. Anglure dient hierover schriftelijk of via elektronische weg op de hoogte te worden gebracht bij het niet voldoen aan de gebriefde stijl(en) in de productie. Na het verstrijken van de 30 dagen wordt de productie als geaccepteerd beschouwd door De Opdrachtgever en/of behoudt Anglure zich het recht om hierna een gereduceerd tarief in rekening te brengen aan De Opdrachtgever voor het doorvoeren van deze correcties. Na 3 maanden behoudt Anglure zich het recht om de aanpassingen in een project als een nieuw project te beschouwen, waarbij het normale tarief wordt gehanteerd.

13 Reclameren

13.1 - Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de producties deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Anglure terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

13.2 - Indien De Opdrachtgever Anglure niet binnen 30 werkdagen, na de dag van de levering c.q. oplevering wijst op gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclamatie.

13.3 - Anglure dient in staat te worden gesteld ingediende reclamaties te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

13.4 - Anglure moet bij geschillen te allen tijde in de gelegenheid gesteld worden het geschil op te lossen voordat er sprake is van een schadestelling of annulering.

13.5 - Indien de reclamatie naar het oordeel van Anglure gegrond is, zal Anglure hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producties, hetzij de geleverde producties gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

13.6 - Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

14 Eigendomsvoorbehoud

14.1 - Zolang Anglure geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde producties, eigendom van Anglure .

14.2 - Anglure heeft het recht deze producties terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of er beslag op de producties wordt gelegd.

14.3 - Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde producties, zijn De Opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

15 Auteurs- en gebruiksrecht

15.1 - Het auteursrecht op concepten, scenarios, ontwerpen audiovisuele werken of andere door Anglure geleverde producten, komt toe aan en blijft bij Anglure . Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren hiervan is slechts toegestaan met Anglure zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

15.2 De Opdrachtgever kan het door Anglure geleverde product slechts voor een ander productietype of voor een nieuw project gebruiken door voldoening van een financiële compensatie , welke in overleg met Anglure vastgesteld dient te worden.

15.3 - Indien De Opdrachtgever in strijd met het bepaalde onder 1, 2, en 4 van dit artikel handelt, is hij aan Anglure een boete van EUR 5.000,00 verschuldigd voor iedere handeling, onverminderd het recht van Anglure aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

15.4 - Indien De Opdrachtgever wenst, dat Anglure bij zijn werkzaamheden gebruik maakt van door De Opdrachtgever ter beschikking gestelde opnamen van uitvoeringen van muziekwerken of andere geluiden dan garandeert opdrachtgever dat hij over de benodigde(auteurs)rechten beschikt.

15.5 - Het is De Opdrachtgever niet toegestaan om de door Anglure geproduceerde en geleverde materialen over te dragen aan derden, te bezwaren, in bruikleen te geven of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

15.6 - Indien Anglure concepten, of andere ideeën heeft aangedragen met betrekking tot een opdracht en Anglure , om welke reden dan ook, deze opdracht niet uitvoert, zal De Opdrachtgever van deze concepten, of andere ideeën geen gebruik maken.

15.7 - Indien De Opdrachtgever in strijd handelt met diens contractuele verplichtingen, is Anglure gerechtigd de verleende licentie tot het gebruik van het door Anglure geproduceerde en geleverde materiaal tijdelijk op te schorten of helemaal te beëindigen.

15.8 - Opdrachtgever vrijwaart Anglure van alle aanspraken van derden ter zake van betaling van de verschuldigde uitvoerings- en/of mechanische reproductierechten ten aanzien van de door De Opdrachtgever gebruikte muziekwerken en opnames van muziekwerken.

15.9- Voorts vrijwaart opdrachtgever Anglure van alle vorderingen die derden instellen wegens de uitoefening door Anglure van de haar ingevolge De Opdrachtgever ter beschikking gestelde intellectuele eigendomsrechten. Opdrachtgever zal aan Anglure alle schade (waaronder begrepen kosten voor juridische bijstand en proceskosten) vergoeden, welke voor Anglure voortvloeien uit deze vorderingen.

15.10 - Anglure mag al het door Anglure geproduceerde werk opnemen in het zakelijke en privé porsolio.

15.11 - Anglure mag al het door Anglure geproduceerde werk tonen op social media.

15.12 - Anglure mag al het door Anglure geproduceerde werk gebruiken voor educatieve doeleinden.

16 Klachten

16.1 - Klachten omtrent de resultaten van werkzaamheden en facturen van Anglure moeten binnen veertien dagen na levering respectievelijk factuurdatum schriftelijk bij Anglure worden ingediend. Met betrekking tot de facturen wordt de betalingstermijn ten gevolge van een dergelijke klacht niet opgeschort.

16.2 - Na verloop van voornoemde termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft De Opdrachtgever haar rechten ter zake verwerkt.

16.3 - Indien een klacht naar het oordeel van Anglure gegrond is, zal De Opdrachtgever Anglure in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn deze klacht te verhelpen.

16.4 - Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van Anglure beslissend.

17 Aansprakelijkheid en vrijwaring

17.1 - Anglure is alleen aansprakelijk voor de schade die De Opdrachtgever lijdt als gevolg van Anglure door zijn opzet of schuld toe te rekenen tekortkomingen of onrechtmatig handelen bij de vervulling van de opdracht begaan, dan wel van personen waarvan Anglure zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

17.2 - De aansprakelijkheid van Anglure is te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde exclusief BTW van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Bij de aansprakelijkheid is inbegrepen de weeelijke aansprakelijkheid voor haar personeelsleden en voor door haar ingeschakelde derden. Iedere aansprakelijkheid van Anglure voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Anglure is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van een gebrekkige medewerking, informatie of materialen door De Opdrachtgever of schade wegens door Anglure gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

17.3 - De Opdrachtgever vrijwaard Anglure tegen aanspraken van derden.

18 Duur en beëindiging overeenkomst

Anglure is bevoegd de overeenkomst met De Opdrachtgever met onmiddellijke ingang, dus zonder ingebrekestelling of verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien en zodra de De Opdrachtgever in staat van faillissement raakt, een aanvraag daartoe doet, surséance van betaling aanvraagt of tekortschiet in enige verplichting jegens Anglure. Indien De Opdrachtgever op het moment van beëindiging niet aan alle verplichtingen jegens Anglure heeft voldaan, zullen alle aan De Opdrachtgever verleende rechten automatisch, dus zonder dat daarvoor enige handeling is vereist, komen te vervallen.

19 Overmacht

Een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting kan geen van de partijen worden toegerekend, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvatngen voor haar rekening komt.

20 Overige bepalingen

20.1 - Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming staat het partijen niet vrij om rechten of verplichtingen aan derden over te dragen.

20.2 - Partijen zullen alle gegevens amomstig van de andere partij waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat het vertrouwelijke gegevens zijn als vertrouwelijk behandelen en niet aan derden ter beschikking stellen.

21 Toepasselijk recht

21.1 - Op elke overeenkomst tussen Anglure en De Opdrachtgever en op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

21.2 - Indien en voor zover door een derde gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn en/of deze derde is gebonden aan voorwaarden of regelgeving welke van toepassing is op de onderlinge rechtsverhouding tussen deze derde en Anglure , zijn de betreffende voorwaarden en/of is de betreffende regelgeving eveneens van toepassing in de rechtsverhouding tussen partijen. Eén en ander laat onverlet dat op de rechtsverhouding tussen partijen de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige onverkort van toepassing blijven.

22 Wijzigingen

22.1 - Anglure mag en kan ten alle tijden wijzigingen aanbrengen in deze algemene voorwaarden en dient haar klanten hiervan op de hoogte te stellen. De laatste versie van dit document is van toepassing.

22.2 - Indien enige passage of bepaling van deze Algemene Voorwaarden of een tussen Anglure en De Opdrachtgever gesloten overeenkomst te eniger tijd nietig is, dan wel vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Voor de alsdan nietige c.q. vernietigde passage(s) of bepaling(en) zal een regeling worden getroffen die de bedoeling van partijen het dichtst benadert.

 

Torenallee 20, Gebouw videolab, Strijp-S
5617 BC
Eindhoven
Info@anglure .nl
+31 6 8164 8717
KvK 84723440